Post a Reply
4163 views

Pfsense 2.4 - Thực hiện cấu hình tạo pfSense Cluster

 1. last year

  4. Thực hiện cấu hình tạo pfSense Cluster

  4.1 Vai trò, chức năng

  • Vai trò của việc cấu hình pfSense Cluster là đảm bảo cho việc cung cấp firewall ở mức ổn định nhất có thể. Phòng trường hợp khi phát sinh lỗi buộc firewall ngừng hoạt động gây ra sự trì trệ trong hệ thống.
  • Với tính năng đồng bộ và sao lưu cấu hình cần thiết như các rule, pfSense Cluster là một giải pháp toàn vẹn nhất tính đến thời điểm hiện tại.
  • Việc đồng bộ sử dụng giao thức CARP, dữ liệu đồng bộ được gửi qua http(s).

  4.2 Mô hình

  Mô hình thực hiện cấu hình có thể mô tả giống như hình sau:

  fw-ha-sync-models.png

  Yêu cầu:

  Các máy ảo cài đặt pfSense có chứa 3 card mạng

  Nội dung cấu hình là phần tiếp theo của bài viết Cài đặt pfSense

  Việc cấu hình được thực hiện qua giao diện Web Interface của pfSense.

  4.3 Thực hiện cấu hình

  Bước 1. Cấu hình thêm card mạng cho máy ảo pfSense bằng cách chọn menu Interfaces, rồi chọn Assignments chọn Add để thêm một interface mới. Kết quả như sau:

  fw-ha-sync-if.png

  Nhấp chuột double vào interface OPT1. rồi thực hiện lựa chọn và điền các thông tin tương tự như hình sau:

  fw-ha-sync-if-det.png

  chọn Save để lưu lại cấu hình cho interface và chọn Apply Changes để thực hiện thay đổi cấu hình. Hãy thực hiện tương tự để cấu hình cho máy chủ pfSense còn lại.

  Bước 2. Thực hiện tạo rule firewall cho phép dữ liệu đồng bộ có thể truy qua lại giữa 2 máy chủ. Các bước thực hiện như sau:

  Chọn menu Firewall, sau đó chọn Rules chuyển sang tab SYNC. Hình ảnh thu được tương tự như sau:

  fw-ha-sync-rule.png

  Chọn Add để thêm mới một rule, thông tin nhập vào tương tự như sau:

  fw-ha-sync-rule-det.png

  sau khi hoàn tất, chọn Save và Apply Changes để lưu lại cấu hình.

  Hãy thực hiện tạo mới rule tương tự trên máy chủ pfSense còn lại.

  Bước 3. Thực hiện cấu hình CARP trên pfSense master. Cách thực hiện như sau:

  Chọn menu System, rồi chọn High Avail. Sync. Hãy lựa chọn và điền thông tin tương tự như hình sau đây:

  fw-ha-sync-carp.png

  trong đó: Remote System Username, Remote System Password lần lượt là tên người dùng và mật khẩu tương ứng có vai trò cao trong máy ảo pfSense slave. Ở đây là admin.

  chọn Save để lưu lại cấu hình.

  Bước 4. Thực hiện cấu hình CARP trên pfSense slave. Cách thực hiện như sau:

  Chọn menu System, rồi chọn High Avail. Sync. Hãy lựa chọn và điền thông tin tương tự như hình sau đây (ta chỉ cần lựa chọn thông tin tại mục này):

  fw-ha-sync-slave.png

  Bước 5. Tạo Virtual IP WAN và Virtual IP LAN. Việc thực hiện chỉ cần thực hiện trên pfSense master. Vì lúc này, quá trình đồng bộ đã bắt đầu xảy ra. Cách thực hiện như sau:

  Chọn Firewall, sau đó chọn Virtual IPs, tiếp tục chọn Add để thêm mới một Virtual IP cho WAN. Hãy lựa chọn và nhập thông tin tương tự như sau:

  fw-ha-sync-mas-vwan.png

  chọn Save để lưu lại và tiếp tục chọn Appy Changes để chấp nhận thay đổi cấu hình.

  Tương tự, ta thực hiện thêm một Virtual IP cho LAN. Hãy lựa chọn và nhập thông tin tương tự như sau:

  fw-ha-sync-mas-vlan.png

  Trong quá trình thực hiện Virtual IP Password ta đều để là pfsense.

  4.4 Kiểm tra kết quả

  Để kiểm tra kết quả của quá trình thực hiện cấu hình và quá trình đồng bộ. Ta thực hiện như sau:

  Chọn menu Status sau đó chọn CARP (failover). Kết quả:

  Trên máy chủ pfSense master ta sẽ thấy như sau:

  fw-ha-sync-mas-done.png

  Trên máy chủ pfSense slave ta sẽ thấy như sau:

  fw-ha-sync-sla-done.png

  Thực hiện thêm mới một rule trên máy chủ pfSense để kiểm tra kết quả. Ngoài ra hãy thực hiện tắt máy chủ pfSense master rồi kiểm tra lại trang thái CARP như trên và tự đưa ra nhận xét.

 

or Sign Up to reply!