Post a Reply
8032 views

Pfsense 2.4 - Thực hiện cấu hình VPN mode tap trong pfSense xác thực tài khoản người dùng

 1. 2 years ago

  6. Thực hiện cấu hình VPN mode tap trong pfSense xác thực tài khoản người dùng

  6.1 Vai trò, chức năng

  Sử dụng pfSense để cấu hình openVPN đóng vai trò như một Server.

  6.2 Mô hình, yêu cầu

  Thực hiện cấu hình theo mô hình sau:

  vpn-models.png

  Yêu cầu:

  Khi máy client kết nối VPN qua pfSense thì có thể ping đến cac máy trong mạng LAN sau pfSense.
  Việc cấu hình được thực hiện qua giao diện Web Interface của pfSense.
  Client kết nối đến VPN server sẽ được cấp phát địa chỉ IP trong dải LAN sử dụng DHCP

  6.3 Thực hiện cấu hình

  Tại giao diện Web Interface của pfSense, việc đầu tiên ta cần làm để chuẩn bị cấu hình openVPN cho pfSense đó là tạo ra một chứng chỉ xác thực người dùng (CA). Hãy chọn menu System, tiếp theo chọn Cert. Manager:

  sys-cert.png

  chọn Add để thêm một CA mới:

  sys-cert-add.png

  Hãy nhập thông tin như hình dưới đây:

  ca-vpn-add.png

  chọn Save để lưu lại. Kết quả ta có được như sau:

  ca-vpn-add-done.png

  Bước 1. Tạo người dùng cho phép sử dụng tài khoản để đăng nhập VPN. Thực hiện như sau:

  Chọn System, sau đó chọn User Manager, tiếp tục chọn Add rồi nhập thông tin giống như hình sau:

  cp-guest.png

  trong đó, tên Username, Password và Confirm Password để là guest.

  Tại mục Certificate tích chọn Click to create a user certificate. Sau đó nhập thông tin như sau:

  sys-add-user-ca.png

  Chọn Save để lưu lại thông tin

  Bước 2. Cài đặt package openvpn-client-export bằng việc thực hiện như sau:

  Tại giao diện của Web Interface, ta chọn System. Sau đó chọn Package Manager:

  sys-pack.png

  Chọn tab Available Packages. Sau đó nhập openvpn vào ô tìm kiếm và chọn Search để thực hiện tìm kiếm packages:

  sys-pack-avai-vpn.png

  Chọn Install cùng với hàng của tên gói packages để tiến hành cài đặt packages tương ứng:

  sys-pack-but-ins-vpn.png

  Tiếp tục chọn Confirm để xác nhận cài đặt packages:

  sys-pack-but-conf-vpn.png

  Hãy chờ một vài phút cho đến khi hệ thống cài đặt xong packages sẽ hiển thị thông báo như sau:

  sys-pack-but-conf-done-vpn.png

  Bước 3. Tạo server VPN sử dụng pfSense. Cách thực hiện như sau:

  Ta chọn menu VPN sau đó chọn openVPN rồi chuyển sang tab Wizards. Kết quả nhận được như sau:

  sys-vpn.png

  chọn Next

  tiếp tục chọn Next ta thu được:

  sys-vpn-s7.png

  chọn Add new Certificate để tạo ra một CA cho server openVPN sử dụng trong quá trình xác thực. Hãy nhập thông tin tương tự như hình sau:

  sys-vpn-s8.png

  tiếp tục chọn Create new Certificate ta sẽ được chuyển sang phần cấu hình chính cho server openVPN. Hãy thực hiện lựa chọn và điền các giá trị tương tự như hình sau:

  sys-vpn-s9.png

  chọn Next, sau đó tích chọn vào Firewall Rule và openVPN rule để tự động tạo ra rule firewall cho phép thiết lập các kết nối:

  sys-vpn-s10.png

  Cuối cùng, ta chọn Next sau đó là Finish để kết thúc quá trình Wizards này. Kết quả ta nhận được một server openVPN với mode là tun.

  sys-vpn-tun-done.png

  Bước 4. Thực hiện chuyển đổi từ openVPN mode tun thành openVPN mode tap.

  Nhấp chuột double vào server openVPN vừa tạo, tại mục Device mode. Ta chọn tap - Layer 2 Tap Mode:

  sys-vpn-tap.png

  Cấu hình cho phép khi client kết nối đến server sẽ được cấp phát địa chỉ LAN:

  sys-vpn-tap-dhcp.png

  Lưu ý: Khi ta thực hiện cấu hình như trong hình thì Tunnel Network sẽ không được thiết lập trong chế độ này. Nhấn Save để lưu lại cấu hình.

  Như vậy, ta đã hoàn tất quá trình cấu hình đối với server openVPN.
  6.4 Kiểm tra kết quả

  Từ máy client đã cài đặt openVPN GUI, ta thực hiện kết nối đến server với tài khoản người dùng là guest để kiểm tra kết quả. Chọn menu Status, rồi chọn openVPN, ta thấy được:

  sys-vpn-don-tap-status.png

  Thực hiện ping đến một máy trong LAN sau pfSense, ta thu được như sau:

  sys-vpn-done-tap.png

  sys-vpn-done-tun.png

  Như vậy, ta đã đạt được yêu cầu của cấu hình là ping được đến các host trong LAN khi đang kết nối openVPN server.

  • TAP mode: sử dụng từ tầng 2 OSI do đó có địa chỉ MAC, IP => có thể quản lý địa chỉ MAC vào VPN mà chỉ cần 1 pfSense tuy nhiên không thể sử dụng trên MacOS và điện thoại
  • TUN mode: sử dụng từ tầng 3 OSI do đó chỉ có địa chỉ IP => khó quản lý máy tính vào ra nhưng sử dụng được trên đa nền tảng
 2. last year

  Men in Black

  23 Sep 2019 Administrator + 547686 RP Answer
  Edited last year by Men in Black
  • TAP mode: sử dụng từ tầng 2 OSI do đó có địa chỉ MAC, IP => có thể quản lý địa chỉ MAC vào VPN mà chỉ cần 1 pfSense tuy nhiên không thể sử dụng trên MacOS và điện thoại
  • TUN mode: sử dụng từ tầng 3 OSI do đó chỉ có địa chỉ IP => khó quản lý máy tính vào ra nhưng sử dụng được trên đa nền tảng
 3. Edited last year by Men in Black

  @Men in Black - TAP mode: sử dụng từ tầng 2 OSI do đó có địa chỉ MAC, IP => có thể quản lý địa chỉ MAC vào VPN mà chỉ cần 1 pfSense tuy nhiên không thể sử dụng trên MacOS và điện thoại

  • TUN mode: sử dụng từ tầng 3 OSI do đó chỉ có địa chỉ IP => khó quản lý máy tính vào ra nhưng sử dụng được trên đa nền tảng
 

or Sign Up to reply!