Post a Reply
993 views

[KMS-Server] Cài đặt kms server trên linux để kích hoạt bản quyền windows, office

 1. 4 months ago
  Edited 4 months ago by dbj

  1.png

  Các công cụ fake KMS server để kích hoạt windows đã có từ lâu và được phần lớn anh em sử dụng để cài win dạo. Tuy nhiên việc sử dụng một số công cụ đó luôn tiềm ẩn nguy cơ dính backdoor làm lây lan virus trong hệ thống mạng nội bộ của công ty, của khách hàng, vì thế trong bài viết này mình sẽ hướng đẫn tự build kms server được chia sẻ trên Github.com nhằm tạo một server kích hoạt bản quyền windows an toàn để sử dụng lâu dài.

  Cài đặt kms server trên linux để kích hoạt bản quyền windows, office

  1. Cài đặt git, và công cụ biên dịch trên Alpine Linux

  apk add git build-base

  Link tải vlmcsd trên github:
  https://github.com/Wind4/vlmcsd

  git clone https://github.com/Wind4/vlmcsd
  kms:~# git clone https://github.com/Wind4/vlmcsd
  Cloning into 'vlmcsd'...
  remote: Counting objects: 1492, done.
  remote: Total 1492 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 1492
  Receiving objects: 100% (1492/1492), 11.69 MiB | 332.00 KiB/s, done.
  Resolving deltas: 100% (770/770), done.
  kms:~#

  2. Tiến hành build và cài đặt:

  kms:~# cd vlmcsd/
  kms:~/vlmcsd# make
  make[1]: Entering directory '/root/vlmcsd/src'
  fatal: No annotated tags can describe '28a50f7bbaf1f047f6501147ff2a4a80e3f9bc41'     .
  However, there were unannotated tags: try --tags.
      CC   vlmcs.o <- vlmcs.c
      CC   kmsdata-full.o <- kmsdata-full.c
      CC   crypto.o <- crypto.c
      CC   kms.o <- kms.c
      CC   endian.o <- endian.c
      CC   output.o <- output.c
      CC   shared_globals.o <- shared_globals.c
      CC   helpers.o <- helpers.c
      CC   network.o <- network.c
      CC   rpc.o <- rpc.c
      CC   crypto_internal.o <- crypto_internal.c
      CC   dns_srv.o <- dns_srv.c
      CC   vlmcsd.o <- vlmcsd.c
      CC   kmsdata.o <- kmsdata.c
      LD   ../bin/vlmcs <- vlmcs.o kmsdata-full.o crypto.o kms.o endian.o output.o shared_globals.o helpers.o network.o rpc.o crypto_internal.o dns_srv.o
      LD   ../bin/vlmcsd <- vlmcsd.o kmsdata.o crypto.o kms.o endian.o output.o shared_globals.o helpers.o network.o rpc.o crypto_internal.o
  make[1]: Leaving directory '/root/vlmcsd/src'


  copy file đã build vào /usr/sbin/kmsd

  cp ~/vlmcsd/bin/vlmcsd /usr/sbin/kmsd

  Tạo file service:

  vi /etc/init.d/kmsd

  Nội dung:

  #!/sbin/openrc-run
  #Created by toiyeuit.com Jan 2018

  name="kmsd"
  pidfile="/run/$RC_SVCNAME.pid"
  command="/usr/sbin/kmsd"
  command_args="-p $pidfile -v -l /var/log/kmsd.log"
  depend() {
       need net
  }
  kms:~/vlmcsd# vi /etc/init.d/kmsd
  kms:~/vlmcsd# chmod +x /etc/init.d/kmsd
  kms:~/vlmcsd# rc-update add kmsd
   * service kmsd added to runlevel default
  kms:~/vlmcsd# /etc/init.d/kmsd start
  * Starting kmsd ...                       [ ok ]

  3. Mở Port TCP/1688 cho KMS service:

  kms:~/vlmcsd# iptables -A INPUT -m tcp -p tcp --dport 1688 -j ACCEPT
  kms:~/vlmcsd# /etc/init.d/iptables save
   * Saving iptables state ...                   [ ok ]
  kms:~/vlmcsd#


  Sử dụng netstat để kiểm tra:

  kms:~/vlmcsd# netstat -tupl | grep kmsd
  tcp    0   0 0.0.0.0:1688      0.0.0.0:*        LISTEN   5637/kmsd
  tcp    0   0 :::1688         :::*          LISTEN   5637/kmsd
  kms:~/vlmcsd#


  Service đã chạy và nhận request qua port 1688.

  Tiến hành thử kích hoạt windows qua kms server vừa tạo

  kms-active-2008r2.jpg

  Nhập thông số host kms vào windows:

  slmgr /skms <IP kms server>:<port>
  sample:
  slmgr /skms 192.168.200.136:1688

  kms-active-2008r2-add-kms.jpg

  Nhập key KMS client vào máy :
  Danh sách key KMS lấy ở đây: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj612867(v=ws.11).aspx

  [b]Windows Server 2016[/b]
  
  Windows Server 2016 Datacenter: CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
  Windows Server 2016 Standard: WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
  Windows Server 2016 Essentials: JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
  
  [b]Windows 10[/b]
  
  Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
  Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
  Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
  Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
  Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
  Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
  Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
  Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
  Windows 10 Enterprise 2016 LTSB: DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
  Windows 10 Enterprise 2016 LTSB N: QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
  
  [b]Windows Server 2012 R2 and Windows 8.1[/b]
  
  Windows 8.1 Professional: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
  Windows 8.1 Professional N: HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
  Windows 8.1 Enterprise: MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
  Windows 8.1 Enterprise N: TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
  Windows Server 2012 R2 Server Standard: D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
  Windows Server 2012 R2 Datacenter: W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
  Windows Server 2012 R2 Essentials: KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
  
  [b]Windows Server 2012 and Windows 8[/b]
  
  Windows 8 Professional: NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
  Windows 8 Professional N: XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
  Windows 8 Enterprise: 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
  Windows 8 Enterprise N: JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
  Windows Server 2012: BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
  Windows Server 2012 N: 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
  Windows Server 2012 Single Language: 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
  Windows Server 2012 Country Specific: 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
  Windows Server 2012 Server Standard: XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
  Windows Server 2012 MultiPoint Standard: HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
  Windows Server 2012 MultiPoint Premium: XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
  Windows Server 2012 Datacenter: 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
  
  [b]Windows 7 and Windows Server 2008 R2[/b]
  
  Windows 7 Professional: FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
  Windows 7 Professional N: MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
  Windows 7 Professional E: W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
  Windows 7 Enterprise: 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
  Windows 7 Enterprise N: YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
  Windows 7 Enterprise E: C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
  Windows Server 2008 R2 Web: 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
  Windows Server 2008 R2 HPC edition: TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
  Windows Server 2008 R2 Standard: YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
  Windows Server 2008 R2 Enterprise: 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
  Windows Server 2008 R2 Datacenter: 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
  Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems: GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
  
  [b]Windows Vista and Windows Server 2008[/b]
  
  Windows Vista Business: YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
  Windows Vista Business N: HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
  Windows Vista Enterprise: VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
  Windows Vista Enterprise N: VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
  Windows Web Server 2008: WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
  Windows Server 2008 Standard: TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
  Windows Server 2008 Standard without Hyper-V: W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
  Windows Server 2008 Enterprise: YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
  Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V: 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
  Windows Server 2008 HPC: RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
  Windows Server 2008 Datacenter: 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
  Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V: 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
  Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems: 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
   	
  slmgr /ipk <KEY>
  sample:
  slmgr /ipk YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC

  2.jpg

  Kích hoạt bản quyền ta dùng lệnh:

  slmgr /ato

  3.jpg

  Thông báo kích hoạt thành công, ta kiểm tra lại bằng lệnh

  slmgr /dlv

  4.jpg

  Đối với office, do có nhiều phiên bản với các thư mục khác nhau nên bạn phải tự tìm vị trí file ospp.vbs
  Ví dụ với windows 64bit/MSO 2016/64bit:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /sethst:192.168.200.136
  Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
  Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  
  ---Processing--------------------------
  ---------------------------------------
  Successfully applied setting.
  ---------------------------------------
  ---Exiting-----------------------------
  
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /act
  Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
  Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  
  ---Processing--------------------------
  ---------------------------------------
  Installed product key detected - attempting to activate the following product:
  SKU ID: 6bf301c1-b94a-43e9-ba31-d494598c47fb
  LICENSE NAME: Office 16, Office16VisioProVL_KMS_Client edition
  LICENSE DESCRIPTION: Office 16, VOLUME_KMSCLIENT channel
  Last 5 characters of installed product key: RJRJK
  <Product activation successful>
  ---------------------------------------
  Installed product key detected - attempting to activate the following product:
  SKU ID: d450596f-894d-49e0-966a-fd39ed4c4c64
  LICENSE NAME: Office 16, Office16ProPlusVL_KMS_Client edition
  LICENSE DESCRIPTION: Office 16, VOLUME_KMSCLIENT channel
  Last 5 characters of installed product key: WFG99
  <Product activation successful>
  ---------------------------------------
  ---------------------------------------
  ---Exiting-----------------------------


  Kiểm tra lại trạng thái office:

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office16>cscript ospp.vbs /dstatus
  Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
  Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
  
  ---Processing--------------------------
  ---------------------------------------
  PRODUCT ID: 00341-50000-00000-AA874
  SKU ID: 6bf301c1-b94a-43e9-ba31-d494598c47fb
  LICENSE NAME: Office 16, Office16VisioProVL_KMS_Client edition
  LICENSE DESCRIPTION: Office 16, VOLUME_KMSCLIENT channel
  BETA EXPIRATION: 01-01-1601
  LICENSE STATUS: ---LICENSED---
  REMAINING GRACE: 179 days (259199 minute(s) before expiring)
  Last 5 characters of installed product key: RJRJK
  Activation Type Configuration: ALL
      DNS auto-discovery: KMS name not available
      KMS machine registry override defined: 192.168.200.136:1688
      Activation Interval: 120 minutes
      Renewal Interval: 10080 minutes
      KMS host caching: Enabled
  ---------------------------------------
  PRODUCT ID: 00339-10000-00000-AA302
  SKU ID: d450596f-894d-49e0-966a-fd39ed4c4c64
  LICENSE NAME: Office 16, Office16ProPlusVL_KMS_Client edition
  LICENSE DESCRIPTION: Office 16, VOLUME_KMSCLIENT channel
  BETA EXPIRATION: 01-01-1601
  LICENSE STATUS: ---LICENSED---
  REMAINING GRACE: 179 days (259199 minute(s) before expiring)
  Last 5 characters of installed product key: WFG99
  Activation Type Configuration: ALL
      DNS auto-discovery: KMS name not available
      KMS machine registry override defined: 192.168.200.136:1688
      Activation Interval: 120 minutes
      Renewal Interval: 10080 minutes
      KMS host caching: Enabled
  ---------------------------------------
  ---------------------------------------
  ---Exiting-----------------------------
  /dcmid: 	Display KMS client machine ID (CMID).
  /sethst:value: Set a KMS host name with user-provided host name. Value parameter applies.
  /setprt:value: Set a KMS port with user-provided port number. Value parameter applies.
  /remhst: 	Remove KMS host name (sets port to default).
  /cachst:value: Permit or deny KMS host caching. Value parameter applies (TRUE or FALSE).
 

or Sign Up to reply!